OPŠTI USLOVI

OPŠTI USLOVI I ODREDBE

Prava na upotrebu i eksploataciju Internet stranice pro.fluidra.com (u daljem tekstu „Portal“) poseduje kompanija FLUIDRA SERBICA d.o.o.; PIB: SR 107047942 , sa sedištem na adresi Batajnički drum, deo 10, br.5; 11080 Beograd, Srbija, i FLUIDRA S.A., PIB A-17728593, sa sedištem na adresi Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) u svojstvu matične kompanije Fluidra Grupe (listu kompanija možete pregledati na adresi www.fluidra.com) (u daljem tekstu, obe kompanije, „Fluidra“).

Možete nas kontaktirati na adresi office@fluidra.rs

1.Predmet i okvir

Svrha Internet stranice jeste da se korisniku pruže informacije o kompaniji Fluidra Serbica, u smislu kompanije, njenih proizvoda i brendova.

Portal ima isključivo informativnu svrhu.

2.Uslovi i odredbe upotrebe

Ovi Uslovi i odredbe upotrebe uređuju pristup i upotrebu Portala. Pristup Portalu ukazuje na prihvatanje ovih Uslova i odredaba upotrebe bez bilo kakvih rezervacija.

Korisnik je jedini odgovoran za sopstvenu upotrebu Portala, za svaki sadržaj koji se objavi na portalu ili preko portala i za sve posledice koje nastaju iz istog.

Korisnik se obavezuje da koristi ovaj Portal, njegov sadržaj i servise u skladu sa zakonom, ovim Uslovima i odredbama upotrebe, opšte prihvaćenom dobrom praksom i javnim redom. Nadalje, korisnik se obavezuje da neće koristiti Portal, njegov sadržaj i servise koji su obezbeđeni kroz isti u bilo kakve nezakonite svrhe ili tako da se krše ovi Uslovi i odredbe upotrebe, tako da krši interese ili prava trećih lica, ili na bilo koji način koji može oštetiti Portal, njegov sadržaj ili servise, učini ih neupotrebljivim, nedostupnim, ošteti ih ili spreči uobičajenu upotrebu za druga lica.

Korisnik se takođe izričito obavezuje da neće uništavati, učiniti neupotrebljivim ili na bilo koji drugi način oštetiti podatke, programe ili elektronska dokumenta koja se nalaze na Portalu, i da neće otežavati pristup ostalim korisnicima masovnom upotrebom IT resursa kroz koje Fluidra pruža usluge, kao i da neće izvršavati bilo kakve aktivnosti koje oštećuju, prekidaju ili dovode do grešaka u pomenutim sistemima ili servisima.

Korisnik se takođe obavezuje da neće uvoditi programe, viruse, makroe, aplete, ActiveX kontrole ili bilo koje druge datoteke ili sekvencu karaktera koji mogu izazvati ili mogu dovesti do bilo kakve izmene u Fluidra IT sistemu ili sistemima trećih lica.

Dokumenta i slike koji se nalaze na serveru mogu sadržati tehničke i tipografske greške. Promene se periodično prave i na dostupnim informacijama. Fluidra i/ili njeni provajderi usluga mogu izvršavati unapređenja i/ili izmene na programima u bilo kom momentu.

Fluidra zadržava pravo da onemogući ili blokira pristup Portalu bilo kom Profesionalcu ukoliko on ili ona prekrše ove uslove i odredbe upotrebe, prava trećih lica ili zakone koji su na snazi.

Fluidra ne prihvata bilo kakvu odgovornost za potencijalne bezbednosne greške koje mogu nastati ili za bilo kakvu potencijalnu štetu koja može nastati na uređaju klijenta/korisnika (hardver ili softver) i na datotekama ili dokumentima koji su sačuvani na istom kao posledica virusa na uređaju klijenta/korisnika koji se koristi za povezivanje na servise i sadržaj koji se nalazi na Portalu, kvarove na internetu, prekide telefonskih veza, ometanja, prekide napajanja ili isključenje u režimu rada Portala iz razloga koji su van kontrole Fluidra.

3.Licenca za upotrebu Portala

Fluidra je vlasnik i imalac svih prava na Portalu i, prema tome, odobrava klijentu/korisniku licencu krajnjeg korisnika besplatno, za upotrebu sadržaja i funkcionalnosti koje su dostupne na Portalu u skladu sa svrhom za koju je dizajniran i, naročito, u skladu sa odredbama navedenim ovde i/ili zakonima na snazi.

Licenca za upotrebu Portala je ograničena na teritoriju EU, tako da, iako Profesionalci mogu pristupiti Portalu van EU, upotreba je odobrena samo u EU.

4. Prava intelektualne i industrijske svojine

Sva prava intelektualne i industrijske svojine nad informacijama, podacima, dijagramima, dizajnom, softverom, zaštitnim znakovima i ostalim sadržajem na Portalu jesu vlasništvo kompanije Fluidra i/ili njenih davalaca licence, tako da upotreba, reprodukcija, prenos, transformacija, distribucija ili eksploatacija istih na bilo koji način od strane klijenta/korisnika nije dozvoljena, osim ukoliko takva upotreba ne čini deo usluge koja je ugrađena u Portal i koristi se isključivo u privatne svrhe. Kršenje gorepomenutog može dovesti do sudskih i van-sudskih postupaka na koje kompanija ima pravo.

Fluidra zabranjuje bilo kakve postupke koji su suprotni zakonima na snazi u odnosu na dokumentaciju/sadržaj koji se može preuzeti sa Portala i, naročito, sadržaj, to jest, katalozi proizvoda, cenovnici, između ostalog, se ne mogu menjati niti koristiti osim u svrhu u koju su namenjeni.

5. Politika privatnosti: Zaštita ličnih podataka

Fluidra ne prikuplja lične podatke preko ove veb stranice. U budućnosti, ako se lični podaci prikupljaju preko ove veb stranice, Fluidra će to prijaviti putem odgovarajuće politike privatnosti.

6. Upotreba kolačića

Fluidra ne koristi kolačiće kada korisnik pristupa veb lokaciji. Ako bi kolačići bili instalirani na veb-stranici u budućnosti, Fluidra će vas o tome obavestiti putem politike kolačića.

7. Prekidi i izmene

Servisi na Portalu mogu biti prekinuti usled održavanja ili kvarova koji su van kontrole kompanije Fluidra, a koji će biti rešeni u razumnom vremenskom periodu.

Fluidra zadržava pravo da izmeni karakteristike, funkcije i obim servisa na Portalu u bilo kom momentu bez prethodnog upozorenja, i da promeni bilo koje informacije. Korisnik će dobiti odgovarajuće upozorenje u vezi sa takvim izmenama.

8. Nadležnost i merodavno pravo

Portal je vođen i tumači se u skladu sa zakonima. U slučaju javljanja bilo kakvog neslaganja ili spora, obe strane se slažu sa nadležnošću sudova i tribunala u Barseloni.